fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési feltételek a Lópofa Kft. mint Képzési Szolgáltató által szervezett képzési Szolgáltatásokra vonatkoznak. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést, és a konkrét egyedi információkat az adott Képzési Szolgáltatással kapcsolatos egyedi, a felek között megkötött szerződések tartalmazzák. Ezek hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

A felek szerződéses kapcsolatára jelen szerződési előírások, valamint a vonatkozó jogszabályok előírások az irányadóak.

Általános tájékoztatási kötelezettség

1. A Képzési Szolgáltató (a továbbiakban: Képzési Szolgáltató):

LÓPOFA Egészségmegőrző és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Kőkút dűlő 11..; Cg.: 03-09-100565 cégjegyzékszám alatt a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 1994 április 21-én jegyezte be; adószáma: 10545306-2-03; Statisztikai számjele: 10545306-8559-113-03; statisztikai ágazati kód: 8559; Bankszámla: K&H Bank 10402087-20526550-48511007;  Tel: +36- 30/847-3202

Kamarai tagság: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

A Képzési Szolgáltató képviselője:Kiss Tímea Mária

Kiss Tímea Mária szakképzettségei:

Kineziológus, Alternatív Képességfejlesztő Lovasterapeuta, Theta Healing konzulens, Mérlegképes könyvelő, Lovasoktató, Gyógypedagógiai segítő Munkatárs

Elsődleges kapcsolattartás:lopofakft@gmail.com email elérhetőség.

A Képzési Szolgáltató OSAP nyilvántartási száma: 1665

A Képzési Szolgáltató képzési tevékenysége nem tartozik a a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, kivéve a statisztikai (OSAP) jelentési kötelezettséget. A Képzési Szolgáltató által szervezett és tartott képzési tevékenység a fogyasztóvédelem körébe tartozik. A Képzési Szolgáltató tevékenységének 27 % általános forgalmi adó vonzata van.

2. A Képzési Szolgáltató képzésére a jelentkezés Jelentkezési lap kitöltésével történik. A Jelentkezési lapot a Képzési Szolgáltató küldi meg a Képzésre jelentkezőnek, avagy személyesen adja át.

A Jelentkezési lap tartalma:

A Jelentkező adatai; a Képzési Szolgáltatás jellemzői (megnevezés, díj, a képzés kezdete); a képzési díj kiegyenlítésének módja, a képzés helyszíne;

A Jelentkező alábbi nyilatkozata:

A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés pontos ütemtervéről, időtartamáról, felépítéséről, költségeiről megfelelő tájékoztatást kaptam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanfolyam bármely okból elmarad, a tanfolyami díj teljes egészében visszatérítésre kerül számomra, vagy – kívánságomra – az általam választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanfolyamon bármely okból nem veszek részt, az általam befizetett tanfolyamdíj részemre visszatérítésre nem kerül. Amennyiben a tanfolyam első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondom a tanfolyamon való részvételemet, a befizetett tanfolyamdíj részemre visszatérítésre kerül, levonva a regisztrációs díjat.

A Jelentkező az általa kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot vagy személyesen átadja, avagy postai úton, vagy beszkennelve elektronikus úton megküldi a Képzési Szolgáltatónak.

A Jelentkezési lap megküldését követően a felek kitöltik és aláírják a Képzési szerződést (mindkét fél kap 1-1 példányt), mely alapján a Képzési Szolgáltató kiállítja a díjbekérőt a képzési díj vonatkozásában a Jelentkező számára.

A Képzési Szerződés tartalma:

A Képzési Szolgáltató és a Résztvevő adatai; A képzési szolgáltatás célja; A képzés tartalma, mikor tekinthető a képzés teljesítettnek és befejezettnek. Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja; sikeres teljesítés követelménye, sikertelen teljesítés következménye; az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke; a hiányzás következményei; a képzés helye, időtartama, ütemezése; a képzés kezdetének és befejezésének időpontja; a képzési díj mértéke és befizetésének módja; a képzési díj költségviselője; a képzési megtérítésének elmaradása esetén a következmények; a Képzési Szolgáltató kötelezettségvállalásai; a Résztvevő kötelezettségvállalásai; a Résztvevő és a Képzési Szolgáltató szerződésszegésének következményei; dátum, aláírás.

3. Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja

Számonkérések formája: Megfelelt adott modulból, ha a modulzáró 80% vagy annál több. Az értékelés folyamatos. Számonkérések rendszeressége: A képzés alatt folyamatosan. Számonkérések tartalma: A tanegységek ismeretanyaga. A tudásszint ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Írásbeli modulzáró és záró vizsga, plusz gyakorlati záró vizsga.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

– Megfelelt az adott modulból: Ha a modulzáró 80% vagy annál több. A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevő számára a Képzési Szolgáltató igazolást  (tanúsítványt) állít ki.

– Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): Egy adott modul sikertelen teljesítése esetén, újbóli felkészülés után újra vizsgázhat a Résztvevő. Amennyiben a lehetőséggel a Résztvevő nem él, vagy ismét sikertelenül teljesít, számára nem állítható ki a teljes képzés sikeres teljesítésének igazolása. 

4. A Résztvevő hiányzásának mértéke, következmények: Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: az összes óraszám 5%-a. Ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

– amenyiben a hiányzás miatt mulasztott tananyag pótlása bármely párhuzamos képzés csoportban lehetséges, a Képzési Szolgáltató méltányosságból lehetőséget biztosít a Résztvevőnek a hiányzás pótlására 

– ha a Résztvevő nem él a pótlási lehetőséggel, avagy  ilyen párhuzamos pótlási lehetőség nincsen, a Képzési Szolgáltató a Résztvevőt kizárja a képzésből.

5. A képzés helye, időtartama, ütemezése:

A képzés helye (elmélet, gyakorlat): 6120 Kiskunmajsa, Kőkút dűlő 11. 

A Résztvevők külön megkapják a képzési napokat és ütemezést.

6. A képzési díj mértéke és fizetésének módja:

A képzési díj összege a képzési szerződés tartalmi eleme (természetesen a Jelentkezési lap is tartalmazza).

LÓPOFA Kft bankszámlaszám: FHB Bank 18203088-06013551-40010019

A képzési díj megfizetésének elmaradása esetén a Résztvevő a képzést  nem kezdheti el (kivéve, ha a Képzési Szolgáltató az ezügyben benyújtott méltányossági kérelemnek helyt adva engedélyezi a képzési díj későbbi teljesítését.) Amennyiben a Résztvevő nem teljesít, a Képzési Szolgáltató kizárhatja a képzésből.

Amennyiben a Résztvevő abbahagyja a képzést, számára a képzési díj, illetve annak része nem jár vissza. Amennyiben a Résztvevő halasztási kérelmet nyújt be, és ezt a Képzési Szolgáltató elfogadja, engedélyezheti, hogy a már teljesített tanórák alól a Résztvevő felmentést kapjon. Ebben az esetben a képzési díjat a Képzési Szolgáltató egyénileg, az eset körülményeit figyelembe véve állapítja meg.

A weboldalon elfogadott fizetési módok:
– Előre utalás a Lópofa Kft bankszámlájára.

7. A Képzési Szolgáltató kötelezettségvállalásai

Képzési Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a képzést megfelelő színvonalon lefolytatja. A Képzési Szolgáltató vállalja, hogy
a Résztvevő számára a képzést magas színvonalon elvégzi, a képzésekkel összefüggő tananyagokat, tanfolyami jegyzeteket, oktatási segédleteket (a továbbiakban: oktatási anyagok) előállítja, előállíttatja, ill. beszerzi, és a Résztvevő számára átadja. Mindezen  oktatási anyagok végleges jelleggel a Résztvevő tulajdonába kerülnek, de ezek a Képzési Szolgáltató, avagy az adott oktatott módszer jogtulajdonosának/oktatójának szellemi tulajdonát képezik, ezért azok bármiféle másolása, reprodukálása, sokszorosítása, feldolgozása, kivonatolása, nyilvánosságra hozatala, közzététele csak és kizárólag a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A jogsértést késedelem nélküli intézkedést követ!

8. A Résztvevő kötelezettségvállalásai

– A Résztvevő vállalja, hogy a tanórák legalább 95%-án részt vesz és aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a tanórákra megfelelő minőségben felkészül.

– A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon.

– Résztvevő polgári jogi kártérítési felelősséggel tartozik az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, valamint az oktatási eszközökben általa okozott kárért.

– Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy fegyelemsértő magatartással nem zavarja a képzési és értékelési folyamatot.

9. A Résztvevő szerződésszegésének következményei:

Amennyiben a Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, a Képzési Szolgáltató kizárhatja Résztvevőt a képzésből.

10. A Képzési Szolgáltató szerződésszegésének következményei:

A Képzési Szolgáltató felelősséggel tartozik minden kárért, amely saját mulasztásának köszönhetően a megkezdett képzés befejezését akadályozta, továbbá a szerződéses kötelezettség mulasztásával kapcsolatos. Ebben az esetben a kárral, annak mértékével kapcsolatos bizonyítási kötelezettség a Résztvevőt terheli. A Képzési Szolgáltató fenntartja a képzési időpontok és helyszínek megváltoztatásának jogát, melyről adott esetben időben tájékoztatja a Résztvevőt.

A Képzési Szolgáltató kártérítési kötelezettségének maximális mértéke a Szolgáltatási díj nagyságának összege.

11. Adatkezelés:

A Képzési Szolgáltató a Résztvevő adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi előírások szerint tartja nyilván és kezeli. A Képzési Szolgáltató minden, a képzéssel kapcsolatban készült dokumentumot, a Résztvevő adatait 5 évig megőrzi. A Képzési Szolgáltató a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósítását ellenőrző szervek számára nyújt hozzáférést, ezen túlmenően azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében továbbítja azokat.

A Résztvevő aláírásával beleegyezését adja, hogy a Képzési Szolgáltató hivatalos honlapjain, valamint az írott/nyomtatott/elektronikus, internetes médiában, fórumokon a képzések során róluk készült fotókat illusztrációként a Képzési Szolgáltató közzétegye. A résztvevő aláírásával beleegyezését  adja, hogy a Képzési Szolgáltató által szervezett képzések esetében a megadott adatokat továbbíthatja a jogtulajdonosok felé közvetlenül, vagy a szponzor közreműködésével. A résztvevő aláírásával beleegyezését adja adatai elektronikus nyilvántartásához, s ahhoz, hogy az oktatóhely programjairól postai, elektronikus, internetes, valamint  telefonos, ill. mobilszolgáltatáson keresztül értesítse.

12. Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy – kívánságára – az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra. Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszatérítésre kerül, levonva a regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

13. Jogorvoslat: Az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbiakban említett jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A panaszkezelés jogszabályoknak megfelelően történik. A felek az egymás közötti vitás kérdések tekintetében mediátor igénybevételét kötik ki, a mediációs eljárás esetleges eredménytelensége esetén pedig a magyar bíróságok illetékességét.

Legfőbb vonatkozó jogszabályok:

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 


2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 


A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról 
szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 


2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről 


2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 


2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 


151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról 


49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 
szavatossági és jótállási 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 


A Kormány
18/1999. (II. 5.) Korm. rendelete a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek

minősülő feltételekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 


40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről, 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

igények intézéséről 


Scroll to Top